Monthly Archives - octubre 2012

Sortida a la riera de Martinet

El dijous 11 d'octubre els nois i noies de 2n ESO van fer una sortida de treball a la Riera de Martinet dins del marc del TG "El riu". La primera parada va ser al Parc Fluvial del Besòs, al barri del Bon Pastor per observar el Besòs en el seu curs baix i per prendre notes de les característiques de la seva conca hidrogràfica. En arribar a Aiguafreda,  la font dels Enamorats va ser la parada per esmorzar  i fer grups per realitzar la inspecció del tram: el grup de qualitat fisicoquímica de l'aigua, el de qualitat biològica i el de qualitat hidromorfològica de la riera. Cada grup havia preparat prèviament els aspectes a observar i tenia clar quines mostres o mesures havia de dur a terme: prendre mostres d'aigua, mesurar el cabal, observar la qualitat del bosc de ribera, observar els macroinvertebrats presents.... Malauradament la pluja va interrompre la feina que feien els grups i solament van poder inspeccionar dos dels tres punts previstos. L'autocar va recollir els grups per traslladar-los al centre d'Aiguafreda per dinar. S'ha de destacar l'alt grau de compromís amb les tasques encomanades a l'alumnat i el bon ambient durant tota la sortida.

Alguns pòsters de síntesi del TG “Mira qui sóc”

El TG " Mira qui sóc" ha finalitzat i com a activitat de cloenda, l'alumnat de 1r ESO ha escollit  algunes de les produccions i presentacions que ha anat el·laborant al llarg del TG i les ha publicat en format póster. Els objectius d'aquest Treball Globalitzat han estat permetre un autoconeixement personal i alhora interpersonal de l'alumnat, promoure lligams i establir noves relacions. Clàudia Andrea Carla Sergio Gonzalo Clara Erick

My head full of words!

What about using personal information to "draw" a picture of ourselves? This is what 1st year students have done with the activity "My head full of words"  (Bloc 12) included in the TG "Mira qui sóc". By using a photograph of their face, some information about themselves and the web 2.0 utility Tagxedo, they have elaborated surprising and awsome portraits that talk about their interests, their hobbies and their abilities. Later on, they have written a text about themselves as a final extension of the activity. And here you've got the final results. Nice, isn't it? And here you are some of the final texts published!