Projecte Rius

Projecte Rius, setmanes 2 i 3

Al llarg de la segona setmana del TG, hem estudiat l'impacte de les modificacions introduïdes en els rius. En alguns casos, aquestes han estat prou respectuoses amb el seu estat natural. En d'altres, en canvi, les modificacions són tan grans que cal parlar d'una explotació abusiva. Hem analitzat els usos de l'aigua en tres sectors ben diferenciats: domèstic, agrícola i ramader i industrial i comparat en diferents àrees del món. Hem reflexionat, també, sobre els reptes de futurper a fer-ne un ús més sostenible. En aquestes infografies ens podem fer una idea del resultat:     Hem estudiat, també, el concepte de conca hidrològica, les conques internes, les conques intercomunitàries i analitzat la capacitat d'emmagatzematge d'aigua als embasaments de Catalunya a partir de les dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).   A la tercera setmana, hem començat l'estudi de la qualitat hidromorfològica d'un riu. Aquest es basa en diferents aspectes com la presència o no d'un bosc de ribera, la profunditat i la velocitat de l'aigua del riu, el cabal o o el fet que hi hagi brossa o no. Les característiques físiques, com la temperatura o la terbolesa de l'aigua, o les químiques, com la presència de nitrats o nitrits, o el [...]

Projecte Rius

El nou TG de 3r s'anomena Projecte Rius. Ja fa més de quinze anys que l'Associació Hàbitats va posar en marxael "Projecte Rius" per estimular la participació en la conservació i millora dels nostres rius. Al llarg d'aquests anys, centenars de voluntaris i voluntàries de tot Catalunya s'han anat fent experts en el funcionament dels ecosistemes fluvials, en els organismes que hi viuen, així com en els problemes que pateixen i en què es pot fer per intentar resoldre'ls. Des de l'Associació Hàbitats ens criden per aquest voluntariat i ara ens hem de fer experts i expertes en rius.   L'alumna Chari M. ens ho explica molt bé en el seu text, que adjuntem a continuació.   Ara ja sé què farem (per Chari M.)   ARA JA SÉ QUÈ FAREM   El nostre encàrrec es basa en analitzar un tram de la Riera de Martinet dos vegades a l’any, una a la primavera i una altra a la tardor. Nosaltres però, en farem dues encara que ambdues tindran lloc a la primavera.   La Riera de Martinet té inici a les coordenades E: 441012.2m i N: 4630604.7m, prop del Brull; un municipi d’Osona. En canvi, aquest desemboca a les coordenades E: 437276.2m i N: 4625745.9m, com afluent del riu Congost.   Analitzar la Riera de [...]